Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/06/2024

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Thứ năm, 15/08/2019 Đã xem: 5131
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 07,

triển khai nhiệm vụ tháng 08 năm 2019

         

          Ngày 12/8/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ tháng 8; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong tháng 7, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện mọi nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại như: Tham mưu một số công việc còn chậm; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan...

          Để hoàn thành tốt chương trình công tác tháng 8, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 7 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; và Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản: số 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công; số 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi của phòng, đơn vị mình. Yêu cầu công chức, viên chức thực hiện xử lý văn bản đi trên môi trường điện tử (mạng iOffice).

          - Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2019 theo hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  1. Phòng Kinh tế ngành

          Tập trung rà soát, kiểm tra các dự án vốn ngoài ngân sách do các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư thời gian xong trước 15/11/2019.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

          - Đối với việc giải quyết sự vụ của phòng: Chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, báo cáo Phó Giám đốc phụ trách phương hướng giải quyết để trả lời dứt điểm từng việc; các trường hợp phức tạp báo cáo tập thể Lãnh đạo Sở có ý kiến chỉ đạo.

  1. Phòng Kinh tế đối ngoại

          Kiểm tra quy trình, thủ tục theo quy định để thu hồi dự án của công ty KGVINA.

  1. Phòng Tổng hợp, quy hoạch

          - Chủ trì phối hợp với các phòng trong việc xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, giai đoạn 2021-2025.

          - Rà soát các nội dung phải báo cáo định kỳ theo các chương trình, kế hoạch, nghị quyết… của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh, báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 16/8/2019.

  1. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

          - Tiếp nhận các tài liệu liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

          - Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX (sau khi được UBND tỉnh ban hành).

  1. Văn phòng Sở

          Đôn đốc, hướng dẫn các phòng nộp tài liệu lưu trữ theo đúng quy định, nhất là việc nộp lưu hồ sơ các dự án.

  1. 8. Công đoàn Sở

          Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9 (thời gian tổ chức vào chiều thứ 5, ngày 29/8/2019); kế hoạch tổ chức Tết Trung thu (tổ chức vào tối ngày 11/9/2019, tức ngày 13/8 Âm lịch).

          Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1