Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

Thứ hai, 09/09/2019 Đã xem: 5714

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 08,

triển khai nhiệm vụ tháng 09 năm 2019

         

          Ngày 04/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ tháng 9; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong tháng 8, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện mọi nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại như: Tham mưu một số công việc còn chậm, còn có nội dung để quá hạn; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan...

          Để hoàn thành tốt chương trình công tác tháng 9, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tháng 8 và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; và Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản: số 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công; số 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi của phòng, đơn vị mình. Yêu cầu công chức, viên chức thực hiện xử lý văn bản đi trên môi trường điện tử (mạng iOffice). Ghi rõ ràng, chính xác tên văn bản để thuận tiện cho việc tra cứu.

          - Lãnh đạo phòng, đơn vị phải nắm chắc nội dung mà phòng tham mưu để giải trình và đi họp cùng Lãnh đạo Sở. Chủ động báo cáo trước về nội dung và cán bộ phòng đi họp cùng lãnh đạo Sở.

          - Lãnh đạo phòng, đơn vị quán triệt và tập trung chỉ đạo công việc lưu văn bản, hồ sơ dự án và nghiêm túc thực hiện việc lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo hướng dẫn của Văn phòng Sở.

          - Lãnh đạo các phòng, đơn vị quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chuyên môn sau:

          + Đối với những dự án thay đổi, điều chỉnh phải thẩm định rõ từng nội dung thay đổi, có so sánh với nội dung cũ (có phụ lục tăng, giảm).

          + Đối với việc xin ý kiến các ngành, xin ý kiến lại, nhắc trả lời ý kiến phải kịp thời, nội dung xin ý kiến phải phù hợp. Hết thời gian xin ý kiến phải có quan điểm tham mưu hoặc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo (kể cả văn bản thiếu ý kiến).

          + Trong việc phối hợp nhận văn bản, hồ sơ; trả hồ sơ; trả lời, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị; phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong Sở phải có văn bản được ký bởi những người đúng thẩm quyền.

          - Sau khi có thông báo giao ban, yêu cầu các phòng, đơn vị họp phòng quán triệt nội dung thông báo giao ban và quán triệt những văn bản quan trọng của cấp trên mà tại Hội nghị giao ban đã quán triệt (VD: tại Hội nghị giao ban tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9, Lãnh đạo Sở đã quán triệt các văn bản: Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai, Chỉ thị số 23-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quy định số 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm…).

          - Toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2019 theo hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  1. Phòng Văn xã

         - Xây dựng chương trình tổ chức thực hiện năm du lịch quốc gia gửi Sở Du lịch tổng hợp.

  1. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

          Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX.

  1. Phòng Tổng hợp, quy hoạch

          - Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh.

          - Chủ trì rà soát, tổng hợp, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện những nội dung tham mưu phải trình HĐND tỉnh kịp thời phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

  1. Văn phòng Sở

          - Có văn bản hướng dẫn các phòng nộp tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

          - Chỉ đạo Văn thư Sở thực hiện lưu trữ các văn bản chính được gửi đến cơ quan.

  1. Đoàn Thanh niên

           Chủ động tham mưu sớm các nội dung Đại hội Đoàn Thanh niên

          Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1