Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/06/2024

Thông báo Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ tư, 17/07/2019 Đã xem: 5186
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

         

          Ngày 12/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động của Sở, đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tham luận của các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị, các chuyên viên của Sở và ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

           Trong 6 tháng đầu năm, tập thể CBCC của Sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Sở. Bên cạnh đó, các hoạt động đoàn thể của Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên diễn ra sôi nổi, có chất lượng…Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Sở ghi nhận và biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động của Sở vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa tổ chức thành công Hội thi thể thao - văn nghệ khối thi đua Sở KHĐT các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành công việc chưa khoa học; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động trong công việc, chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ; chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thông báo giao ban định kỳ; chưa chủ động trong công tác các báo cáo định kỳ thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch; một số lĩnh vực, nhiệm vụ còn lúng túng, phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng, giữa các cán bộ trong Sở; Chất lượng tham mưu chưa cao, một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu; Một bộ phận cán bộ CCVC chưa chú trọng việc nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu ứng dụng tin học trong công việc, nhất là phần mền ioffice; Chưa thực tốt nội quy, quy chế của Sở, vẫn còn hiện tượng đi muộn, về sớm...

          Từ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, Giám đốc Sở yêu cầu tất cả các các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa khắc phục những tồn tại nêu trên, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe; Văn bản số 240/UBND-VP7 ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản số: 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý giờ làm việc bằng máy chấm công; 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; phân công nhiệm vụ trong phòng một cách khoa học, cụ thể; thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi, tăng cường công tác lưu trữ hồ sơ của phòng, đơn vị mình; Theo dõi, đôn đốc cán bộ thực hiện các báo cáo định kỳ; chủ động đôn đốc, hướng dẫn tổng hợp các báo cáo thực hiện Nghị quyết của BCS Đảng UBND tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh.

           - Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, giữa CBCC thuộc Sở, tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, không đùn đẩy, né trách công việc.

           - Tăng cường thẩm định tốt các dự án đầu tư (cả vốn NSNN và vốn ngoài NSNN). Thống nhất chung một mẫu thẩm định dự án ngoài NSNN.

           - Đối với các văn bản trình Giám đốc Sở ký ban hành cần có xác nhận của Phó Giám đốc phụ trách phòng, các Phòng gửi phiếu xác nhận của Phó Giám đốc Sở đến Giám đốc trước khi gửi văn bản điện tử theo đường Ioffice.

           - Hết tháng 7/2019, 100% văn bản quy định được xử lý trên môi trường Ioffice, ký số văn bản đi.

            - Tổ chức rà soát, sắp xếp, lưu trữ các tài liệu mật theo Quy định tại Quyết định 57/QĐ-KHĐT ngày 13/01/2014 về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở.

  1. Phòng Thẩm định và GSĐT

            - Tổ chức hội nghị hướng dẫn việc đấu thầu qua mạng cho các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Thời gian thực hiện: quý III/2019).

  1. Phòng Kinh tế ngành

           - Phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên trong phòng (xong trước ngày 31/7/2019); tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

           - Chủ trì xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra các dự án vốn ngoài ngân sách do các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

           - Liên hệ với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KHĐT đề nghị liên thông kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa hệ thống cấp đăng ký doanh nghiệp của Bộ và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

  1. Trung tâm XTĐT và HTPTDN

          - Rà soát, bổ sung xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư.

          - Rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hộ trợ đầu tư (tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012; Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh).

  1. Văn phòng Sở

          Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở (xong trước ngày 31/7/2019).       

          Trên đây là Kết luận Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1