Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 25/07/2024

Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thứ năm, 10/10/2019 Đã xem: 6297
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng,

triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

         

          Ngày 07/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở, đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng, đơn vị báo cáo và ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở, đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong 9 tháng đầu năm, tập thể CBCC của Sở đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao của Sở. Bên cạnh đó, các hoạt động đoàn thể của Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên diễn ra sôi nổi, có chất lượng…. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành công việc chưa khoa học; một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động trong công việc, chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ; chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thông báo giao ban định kỳ; chưa chủ động trong công tác các báo cáo định kỳ thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch; một số lĩnh vực, nhiệm vụ còn lúng túng, phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng, giữa các cán bộ trong Sở; Chất lượng tham mưu chưa cao, một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu; chưa thực tốt nội quy, quy chế của Sở, vẫn còn hiện tượng đi muộn, về sớm...

           Giám đốc Sở yêu cầu tất cả các các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Sở cần quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa khắc phục những tồn tại nêu trên, nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cả năm 2019, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm như sau:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe; Văn bản số 240/UBND-VP7 ngày 28/06/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản số: 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý giờ làm việc bằng máy chấm công; 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; phân công nhiệm vụ trong phòng một cách khoa học, cụ thể; thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi, tăng cường công tác lưu trữ hồ sơ của phòng, đơn vị mình. Nhắc nhở và kiểm soát nhân viên trong phòng soạn thảo văn bản đảm bảo văn phong của văn bản hành chính; kiểm soát nơi nhận được gửi đúng, đủ.

          - Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, giữa CBCC thuộc Sở, tích cực và chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp, không đùn đẩy, né trách công việc.

          - Các phòng: Kinh tế đối ngoại, kinh tế ngành, văn xã phối hợp cùng phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện hậu kiểm đối với các doanh nghiệp điều chỉnh phần vốn góp, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi, điều chỉnh dự án đầu tư.

           - Các phòng chuyên môn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư phải liên hệ với phòng Đăng ký kinh doanh để cập nhật thông tin mới nhất về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư.

           - Các phòng Kinh tế ngành, Kinh tế đối ngoại, Văn xã, Doanh nghiệp, Thẩm định xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2020 gửi Thanh tra Sở để tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở.

           - Các phòng được giao nhiệm vụ chủ trì tổng hợp công việc có văn bản gửi các phòng, đơn vị để phối hợp; khi tổng hợp báo cáo gửi kèm danh sách và tiến độ phối hợp của các phòng.

          - Các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách phải thẩm định chi tiết các chỉ tiêu kinh tế, cân đối thời gian thu hồi vốn và thời gian hoạt động của dự án.

          - Các phòng, đơn vị thực hiện việc tuyên truyền ngày pháp luật Việt Nam theo Kế hoạch số 440/KH-KHĐT ngày 17/9/2019 của Sở.

  1. Phòng Thẩm định và GSĐT

          - Tham mưu văn bản đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, trong đó trích dẫn cụ thể các quy định của pháp luật và chế tài xử lý vi phạm đối với việc vi phạm quy định thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, thời gian xong trước 11/10/2019; (các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm lập danh sách các nhà đầu tư, theo dõi việc gửi báo cáo của các nhà đầu tư).

  1. Thanh tra Sở

          Tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở, trong đó có nhiệm vụ thanh tra tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Yên Khánh, tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

          - Khi thực hiện điều chỉnh vốn góp của doanh nghiệp phải có văn bản xin ý kiến phối hợp của các phòng liên quan (kinh tế đối ngoại, kinh tế ngành, văn xã), ý kiến tham gia của các phòng phải được các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách ký xác nhận.

          Gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh đối với các doanh nghiệp điều chỉnh phần vốn góp (trên hệ thống Ioffice) tới các phòng Kinh tế ngành, kinh tế đối ngoại, văn xã để phối hợp trong công tác quản lý các dự án đầu tư.

          Xây dựng kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp này và phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện việc hậu kiểm trong vòng 2 tháng sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh.

  1. Trung tâm XTĐT và HTPTDN

          - Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành địa phương (DDCI).

          - Quán triệt nhân viên nâng cao chất lượng tư vấn dự án, lưu ý việc tính toán chỉ tiêu kinh tế của dự án theo đúng định mức của nhà nước.

  1. Văn phòng Sở

          - Chỉ đạo Văn thư Sở gửi bản sao y Giấy chứng nhận đầu tư đến tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở.

          - Tham mưu thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

  1. Đoàn Thanh niên

          - Thực hiện việc dọn vệ sinh vào thứ 7 tuần cuối hàng tháng.

          - Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội chi đoàn Sở.

          Trên đây là Kết luận Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng , triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1