Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019

Thứ năm, 12/12/2019 Đã xem: 6047

          Ngày 10/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

          Sau khi nghe các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo kết quả công tác tháng 11, nhiệm vụ tháng 12; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo Sở; đồng chí Giám đốc Sở kết luận:

          Trong tháng 11, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện mọi nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

          Để hoàn thành tốt chương trình công tác tháng 12 và cả năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở

          - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản: số 481-CV/TU ngày 06/9/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ hội họp; số 317-CV/TU ngày 13/5/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; số 302/UBND-VP7 ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; và Chỉ thị 02/CT-BKHĐT ngày 06/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu bia trong giờ làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

          - Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở tại văn bản: số 2372/TB-KHĐT ngày 04/10/2017 về việc quản lý ngày, giờ làm việc bằng máy chấm công; số 666/KHĐT-VP ngày 03/4/2019 về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định trong công sở.

          - Các trưởng phòng, đơn vị phải xây dựng tác phong công tác của người đứng đầu; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, thường xuyên giám sát, đôn đốc, nắm rõ tiến độ xử lý công việc của cán bộ trong phòng, đơn vị; kiểm soát chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi của phòng, đơn vị mình.

         - Các phòng khi tham mưu giải quyết thủ tục hành chính có bước gửi UBND tỉnh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc hàng tháng để Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh.

         - Khi thẩm định việc điều chỉnh, cắt giảm, phê duyệt lại dự án đầu tư, các phòng phải phối hợp chặt chẽ với phòng Tổng hợp để thực hiện.

         - Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá tập thể phòng, đơn vị, công chức, viên chức và lao động; gửi hồ sơ về Văn phòng Sở trước ngày 12/12/2019.

           - Quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (văn bản 568/UBND-VP6 ngày 03/12/2019).

          - Toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 theo hướng dẫn số 53-HD/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  1. Phòng Đăng ký kinh doanh

            Phối hợp cùng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, báo cáo xin ý kiến thống nhất của đồng chí Phó Giám đốc phụ trách (gửi về Văn phòng Sở chậm nhất ngày 13/12/2019 để báo cáo Giám đốc Sở).

  1. Phòng Tổng hợp, quy hoạch

             - Tham mưu giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 cho các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

  1. Văn phòng Sở

           - Tập trung thực hiện công tác thanh quyết toán ngân sách năm 2019.

           - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chuẩn bị và tổ chức tốt các hội nghị: Kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Sở; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động; thi đua khen thưởng; kỷ niệm thành lập ngành….

  1. Công Đoàn Sở

          Chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 (dự kiến tổ chức đầu tháng 1 năm 2020).

  1. Thực hiện Quyết định số 1706-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Mô đối với đồng chí Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở. Từ ngày 11/12/2019:

         Đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, phòng trước đây giao đồng chí Đặng Thái Sơn phụ trách;

         Đồng chí Phó Chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn Sở;

         Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy chịu trách nhiệm về hoạt động của UBKT Đảng ủy.

         Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1