Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 24/07/2024

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

Thứ hai, 31/08/2020 Đã xem: 9146
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

   Ngày 28/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất một số nội dung như sau:

  1. Về kết quả công tác tháng 8

Trong tháng 8, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đa phần công chức, viên chức đã chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp đi muộn, về sớm, nghỉ việc không xin phép, tụ tập thành đoàn đi ăn sáng khi đã vào giờ làm việc gây phản cảm cho những người xung quanh….

   I. Kết quả cụ thể trên một số mặt công tác như sau:

   Đã tham mưu hoàn thành 43/105 nhiệm vụ UBND tỉnh giao; 62 nhiệm vụ đang trong thời hạn giải quyết.

    Xây dựng: Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Khung hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2021.

   Xây dựng các dự thảo: Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 265/TB-VPCP ngày 30/7/2020 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

   Tiếp thu, giải trình nội dung góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

   Tham mưu triển khai các nội dung lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

   Xây dựng: Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025.

   Điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2020 của Sở, trong đó giảm 01 cuộc thanh tra, 01 cuộc kiểm tra liên ngành, 54 cuộc kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, 17 cuộc kiểm tra việc thực hiện các nội dung đăng ký doanh nghiệp và 06 cuộc giám sát, đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

   Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản công trình xây dựng, hoàn thiện hạ tầng đường trục (nhánh ĐT481) xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do UBND xã Định Hóa làm chủ đầu tư. Qua thanh tra phát hiện tồn tại, sai sót; giảm trừ thanh toán công trình với số tiền là 70,07 triệu đồng.

   Ban hành kết luận kiểm tra công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu tại một số công trình do UBND xã Gia Vượng và UBND xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn làm chủ đầu tư.

   Cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới) cho 54 doanh nghiệp và 17 đơn vị trực thuộc (giảm 13,41% so với cùng kỳ năm trước), với tổng số vốn đăng ký 339,64 tỷ đồng (giảm 9,94% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 143 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 9,49% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận tạm ngừng hoạt động 10 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 28,57% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận giải thể 06 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (giảm 40% so với cùng kỳ năm trước).

   Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư mới cho 01 dự án (KTN: 01); báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 01 dự án (KTN: 01). Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, thẩm định nguồn vốn cho 04 dự án (KTN: 02; VX: 01; TH: 01). Đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư mới cho 43 dự án (KTN: 40; VX: 03) với tổng mức đầu tư 493.517,7 tỷ đồng.

   Đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước: tham mưu báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư mới cho 06 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03; DN: 03); báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 04 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03; VX: 01); Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 05 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03; VX: 01; DN: 01) với tổng mức đầu tư 331,24 tỷ đồng và 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 5,2 triệu USD; Cấp GCNĐKĐT điều chỉnh cho 12 dự án đầu tư trong nước (KTN: 05; VX: 05; DN: 02).

   Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 08 dự án mới với tổng số 27 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu là 82.969,89 triệu đồng.

     Thực hiện dịch vụ tư vấn lập hồ sơ cho 01 dự án. Thực hiện dịch vụ quản lý dự án đầu tư cho 03 dự án.

     II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9

    Các phòng, đơn vị trực thuộc khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng chuyên môn theo quy định và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Nhiệm vụ chung

    Các đồng chí lãnh đạo phòng gương mẫu thực hiện, đồng thời nhắc nhở công chức, viên chức thuộc phòng chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế cơ quan đặc biệt về giờ giấc làm việc.

    Rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và xây dựng phương án bảo vệ các chỉ tiêu.

    Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XIV thuộc lĩnh vực Sở phụ trách gồm: Nghị quyết phân bổ vốn, Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án.

    Các phòng chuyên môn phối hợp nghiên cứu, thống nhất biểu mẫu tờ trình, báo cáo kết quả thẩm định chủ trương dự án đầu tư.

Triển khai các hoạt động tập luyện văn nghệ, thể thao phục vụ hội diễn Khối thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2020.

  1. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị

    2.1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

    Triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2019.

    Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

    2.2. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

    Chuẩn bị các nội dung phục vụ cuộc họp của UBND tỉnh thảo luận về một số quy định thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

    2.3. Phòng Kinh tế đối ngoại

    Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tính toán, cắt giảm quy mô dự án Nâng cấp hệ thống tiêu úng, thoát lũ, chống xâm nhập mặn sông Lạc Thiện, huyện Kim Sơn vốn vay ODA Hàn Quốc báo cáo UBND tỉnh.

     Nghiên cứu xây dựng quy trình nội bộ đưa thủ tục hành chính lĩnh vực ODA, NGO ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

     2.4. Phòng Khoa giáo, Văn xã

     Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam trước ngày 30/9/2020.

     2.5. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

     Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2020).

     2.6. Thanh tra Sở

    Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

     2.7. Văn phòng Sở

    Xây dựng pa nô “Thành tựu kinh tế - xã hội” chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

    Xây dựng quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Sở.

    Xây dựng đề án luân chuyển cán bộ.

    Nghiên cứu sắp xếp, bố trí các phòng làm việc, phòng họp, phòng khách của cơ quan.

    Phối hợp với các phòng Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT và Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN đề xuất phương án sửa chữa, chống thấm nhà A.

    Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1