Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

Thứ tư, 05/08/2020 Đã xem: 9301

   Ngày 03/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất một số nội dung như sau:

   I. Về kết quả công tác tháng 7

   Trong tháng 7, tập thể cơ quan đã tích cực tập trung thực hiện nhiệm vụ, có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số kết quả cụ thể như sau:        

   Đã tham mưu hoàn thành 21/31 nhiệm vụ UBND tỉnh giao; 10 nhiệm vụ đang trong thời hạn giải quyết.

   Phối hợp với các Sở, bổ sung báo cáo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh thời kỳ đến năm 2020. Phối hợp với đơn vị tư vấn, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

   Xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

   Trình UBND tỉnh về việc: Phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2020 dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng tỉnh Ninh Bình. Tham mưu đề xuất dự án Nâng cấp hệ thống tiêu úng, thoát lũ, chống xâm nhập mặn sông Lạc Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, sử dụng vốn ODA Hàn Quốc.

   Văn phòng Sở phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở đi thăm, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh, liệt sỹ và Mẹ Việt Nam anh hùng do Sở phụng dưỡng.

   Cấp giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp (thành lập mới) cho 72 doanh nghiệp và 18 đơn vị trực thuộc (giảm 26,23% so với cùng kỳ năm trước), với tổng số vốn đăng ký 553,19 tỷ đồng (giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 71 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận tạm ngừng hoạt động 30 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 25% so với cùng kỳ năm trước). Chấp thuận giải thể 24 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc (tăng 71,43% so với cùng kỳ năm trước).

   Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh cho 02 dự án (KTN: 02). Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương, thẩm định nguồn vốn cho 22 dự án (KTN: 15; VX: 03; TH: 04). Đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư mới cho 01 dự án (VX: 01) với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng.

   Đối với dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tham mưu báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư mới cho 03 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03); báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh cho 03 dự án đầu tư trong nước (KTN: 01; VX: 02) và 01 dự án đầu tư nước ngoài; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu cho 04 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03; DN: 01) với tổng mức đầu tư 67,46 tỷ đồng và 02 dự án đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư 8,41 triệu USD; Cấp GCNĐKĐT điều chỉnh cho 05 dự án đầu tư trong nước (KTN: 03; VX: 02).

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như: Trong tháng có 01 nhiệm vụ chậm tiến độ; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến nhất là lĩnh vực đầu tư, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chưa cao.

   II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8

  1. Nhiệm vụ chung

   - Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Hạn chế di chuyển nếu không cần thiết.

   - Duy trì và tăng cường thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nến sinh hoạt, nội quy, quy chế của cơ quan, nghĩa vụ của công chức, viên chức.

   - Tăng cường mối quan hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành để tạo sự phối hợp trong công tác, nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, hồ sơ dự án.

    - Khi thẩm định các dự án cần xem xét kỹ hồ sơ, hiện trạng, bản đồ,… và trực tiếp đi khảo sát thực địa. 

  1. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị

    2.1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

    Phối hợp với đơn vị tư vấn, làm việc với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

    Xây dựng Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021.

   Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trình UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo tiến độ.; tham mưu thực hiện các nội dung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và trung hạn 2021-2025 theo tiến độ quy định.

    Hoàn thiện báo cáo nợ xây dựng cơ bản.

    Tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

    2.2. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

    - Hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định về hướng dẫn, thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

    - Hoàn thiện các nội dung tham mưu UBND tỉnh ban hành một số quy định thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ để triển khai thực hiện trong thời gian chờ Văn hướng dẫn thực hiện của các cơ quan Trung ương.

    - Tham mưu cho UBND tỉnh về rút ngắn trình tự, thủ tục chấp thuận các dự án đầu tư theo hướng nhanh, gọn, để ban hành một trình tự thống nhất các quy định.

    2.3. Phòng Kinh tế đối ngoại

    Phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT tính toán lại quy mô dự án Nâng cấp hệ thống tiêu úng, thoát lũ, chống xâm nhập mặn sông Lạc Thiện, huyện Kim Sơn vốn vay ODA Hàn Quốc báo cáo UBND tỉnh; tăng cường tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực của phòng phụ trách nhất là việc quản lý các dụ án FDI, ODA trên địa bàn tỉnh.

    2.4. Phòng Kinh tế ngành

    - Triển khai kiểm tra dự án vốn ngoài ngân sách.

    - Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư và phòng  Khoa giáo, Văn xã tham mưu xây dựng quy trình chuẩn về điều kiện thực hiện các dự án đầu tư công.

     2.5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

    - Chủ trì, phối hợp với phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng, nghiên cứu giải pháp, cách làm cụ thể nâng cao tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư đảm bảo đạt tỷ lệ theo yêu cầu chấm điểm CCHC của tỉnh.

    - Phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong tư vấn lập hồ sơ dự án, cần xem xét điều kiện quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng để đảm bảo tính khả thi của dự án.

      2.6. Phòng Đăng ký kinh doanh

     Tổng hợp, thống kê các trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã từ ngày 28/5/2019 đến nay và danh sách các trường hợp hợp tác xã, hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không đúng thẩm quyền, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

    2.7. Thanh tra Sở

    Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.

    Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch tổng thể thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án đầu tư hàng năm trong quý IV; tránh kiểm tra trùng lắp, gây khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp.

    2.8. Văn phòng Sở

    Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tham gia Hội thi thể thao, văn nghệ của Khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2020.

    Phối hợp với Công đoàn Sở tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đại hội đảng các cấp.

    Thành lập đội phòng chống lụt bão của cơ quan.

    Rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Sở kiện toàn nhân sự, luân chuyển cán bộ chủ chốt công tác ở một vị trí lâu năm.

    Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ vào chức năng của phòng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng chuyên môn theo quy định.

    Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1