Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo Kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

Thứ tư, 27/01/2021 Đã xem: 8947

  Ngày 22/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

  I. Về kết quả công tác tháng 01/2021

  Trong tháng 01, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã cơ bản đã chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; đoàn kết, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung và thời gian báo cáo, không để các nhiệm vụ chậm tiến độ.

  Đã tiếp nhận và xử lý các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp nhận, xử lý 591 văn bản đến và phát hành 181 văn bản; kết quả cụ thể được thể hiện tại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 của cơ quan.

  II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2021

  Các phòng, đơn vị trực thuộc khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng chuyên môn theo quy định và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Nhiệm vụ chung

  Các đồng chí lãnh đạo phòng gương mẫu thực hiện, đồng thời nhắc nhở, rèn luyện công chức, viên chức thuộc phòng về lề lối, tác phong làm việc; nâng cao ý thức bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin nội bộ của cơ quan theo đúng quy định.

  Đôn đốc các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2021, tham mưu UBND tỉnh giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để kịp thời trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

  Các phòng, đơn vị bám sát chương trình công tác năm 2021 tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhiệm vụ, công việc được giao.

  2. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị

  2.1. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

  Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quy định về việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một số nội dung trong quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Luật Đầu tư công năm 2019, hoàn thành trước 31/3/2021.

  Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp về quản lý, giám sát thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước 31/3/2021.

  Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu, xây dựng kế hoạch tăng cường quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (rà soát, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ đối với các dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2020 và 2021), hoàn thành trước 09/02/2021. Chuyển Thanh tra Sở tổ chức thanh tra đối với các dự án có tồn tại, vướng mắc, không đảm bảo theo quy định.

  2.2. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

  Xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2021 của tỉnh theo từng quý, bám sát các chỉ tiêu tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước 15/02/2021.

  2.3. Phòng Kinh tế đối ngoại

  Tập trung xây dựng dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

   2.4. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

  Tham mưu, xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, hoàn thành trước ngày 27/01/2021.

  2.5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

  Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021, hoàn thành và trình UBND tỉnh trước 10/3/2021.

  Xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư, các ngành nghề thu hút đầu tư; các ngành nghề, danh mục dự án hạn chế đầu tư, để làm cơ sở, căn cứ thu hút đầu tư và thẩm định các dự án đầu tư, hoàn thành trong quý I năm 2021.

  2.6. Văn phòng Sở

  Tham mưu xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

  Nghiên cứu sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Sở phù hợp với quy định hiện hành, hoàn thành trong quý II năm 2021.

  Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1