Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

Thứ ba, 02/03/2021 Đã xem: 10029

  Ngày 26/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03 năm 2021; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

  I. Về kết quả công tác tháng 02/2021

  Trong tháng 02, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở đã cơ bản đã chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đoàn kết, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung và thời gian báo cáo, không để các nhiệm vụ chậm tiến độ.

  Đã tiếp nhận và xử lý các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp nhận, xử lý 808 văn bản đến và phát hành 237 văn bản; kết quả cụ thể được thể hiện tại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021 của cơ quan.

  II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2021

  Các phòng, đơn vị trực thuộc khắc phục các tồn tại, hạn chế, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng tiến độ và chất lượng chuyên môn theo quy định và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Nhiệm vụ chung

  Duy trì thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan nhất là quy định về giờ làm việc; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

  Các phòng chủ động rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án được giao vốn chuẩn bị đầu tư, khởi công mới thuộc kế hoạch vốn năm 2021 để làm căn cứ xây dựng dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, đảm bảo nội dung, tiến độ trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV (dự kiến được tổ chức trong tháng 3/2021).

  Tiếp tục rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các thông báo giao ban Lãnh đạo Sở và thông báo kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021 của Sở.

  2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

  2.1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

  Rà soát, đánh giá thực trạng, giải pháp thanh toán, giảm nợ xây dựng cơ bản nguồn vốn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

  Xây dựng Chỉ thị về giải pháp xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài (hết thời gian thực hiện), khó có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

  2.2. Văn phòng

  Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 10/3/2021.

  Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1