Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở (tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021)

Thứ hai, 17/05/2021 Đã xem: 4528

Ngày 14/5/2021, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021, triển khai nhiệm vụ tuần tiếp theo; sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tuần từ ngày 07/5/2021 đến ngày 13/5/2021

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở.

- Tập thể cơ quan có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc tương đối lớn, hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ của Sở đã đề ra.

- Một số phòng đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp tốt, chặt chẽ, chia sẻ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ gấp, trọng tâm như xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI),…

- Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa một số phòng, một số cán bộ chưa chặt chẽ, kịp thời dẫn đến hiệu quả đôi khi còn thấp.

II. Các nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện tuần tiếp theo

II.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (2) Rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; (3) Hoàn thiện xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 – 2025; (4) Chuẩn bị các nội dung tham mưu để Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp; (5) Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); (6) Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); (7) Chỉ đạo các phòng chuyên môn nâng cao chất lượng thẩm định các dự án đầu tư (trong và ngoài ngân sách); (8) Triển khai kế hoạch của đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

II.2. Nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường tính chủ động trong giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng tham mưu và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

+ Báo cáo kết quả rà soát và tham mưu, đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 20/5/2021).

+ Hoàn thiện xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025; nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.

+ Tập trung tham mưu, báo cáo việc rà soát, xác định điểm dừng kỹ thuật, cắt giảm, kết thúc dự án sử dụng vốn đầu tư công kéo dài, hết thời gian thực hiện, khó có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

+ Hoàn thiện, báo cáo Giám đốc Sở về việc rà soát nợ xây dựng cơ bản.

2. Phòng Kinh tế ngành:

+ Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về "Phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp".

+ Tập trung tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

+ Hoàn thiện xây dựng các tiêu đánh giá hiệu quả dự án, lựa chọn các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

+ Tham mưu giải phòng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm bảo tồn Gấu Ninh Bình.

+ Tham mưu về việc cắt giảm, dừng thực hiện dự án Nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, thuộc di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

+ Tham mưu về việc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề nghị cho lập dự án xây dựng Khu bến thuyền Tam Cốc tại Khu vực bến xe Đồng Gừng, huyện Hoa Lư (hoàn thành trước ngày 10/6/2021).

+ Tham mưu về việc Tập đoàn Gami tại tỉnh Ninh Bình xin đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án đầu tư.

+ Tham mưu về việc dừng, giãn, hoãn dự án xây dựng Hệ thống giao thông đường bao hào nước vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư để triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo, khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa khu di tích đặc biệt cố đô Hoa lư.

+ Tập trung thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 04 dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Yên Phú; Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thượng Kiệm; Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Viên; Cải tạo, sửa chữa trường THPT Nho Quan C.

4. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân:

+ Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đảm bảo chi tiết, cụ thể các nội dung cần triển khai thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, mục tiêu đăng ký phấn đấu.

+ Tham mưu xây dựng kịch bản và các nội dung để Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp vào tháng 6/2021.

+ Rà soát, tổng hợp, báo cáo các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý hiện nay vẫn duy trì mô hình tổ chức theo Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 (hoàn thành trước ngày 31/5/2021).

+ Phối hợp với Liên minh hợp tác xã lựa chọn, tổng hợp khách quan, chính xác danh sách Hợp tác xã có sản phẩm gắn với sản phẩm chủ lực địa phương, hợp tác xã có doanh thu cao, hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều thành viên (hoàn thành trước ngày 01/6/2021).

5. Phòng Kinh tế đối ngoại: Hoàn thiện dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

6. Phòng Đăng ký kinh doanh: Nghiên cứu, giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của Công ty TNHH Trung Nghĩa, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật.

7. Thanh tra Sở: Xây dựng Kế hoạch chi tiết kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài Ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh.

8. Văn phòng Sở:

+ Chuẩn bị các điều kiện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021, dự kiến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 15/6/2021.

+ Rà soát, đăng ký mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng; cung cấp danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và danh sách dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (hoàn thành trước ngày 25/5/2021).

+ Rà soát các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng (hoàn thành trước ngày 25/5/2021).

9. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp:  Nghiên cứu, rà soát lại bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); tham mưu lịch làm việc giữa Lãnh đạo Sở với Tư vấn lập bộ chỉ số DDCI (sau khi tư vấn hết thời gian cách ly tại nhà phòng chống dịch Covid-19).

Trên đây là thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện./

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1