Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021

Thứ sáu, 28/05/2021 Đã xem: 8978

  Ngày 28/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 5/2021

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở; triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid-19.

- Có sự định hướng, chỉ đạo sát sao trong công việc của các đồng chí Lãnh đạo Sở; Cán bộ, công chức, viên chức đa số có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; Một số cán bộ đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các phòng khác thực hiện nhiệm vụ gấp, quan trọng; Tập thể cơ quan có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc tương đối lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng có thời gian xử lý gấp. Kết quả cụ thể được báo cáo tại Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2021 của cơ quan.

II. Các nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện trong tháng tiếp theo

II.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ theo yêu cầu (Xây dựng ý tưởng quy hoạch, đề xuất các nội dung quy hoạch).

(2) Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về “Phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp".

(3) Xin ý kiến về dự thảo và thực hiện các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025.

(4) Tham mưu triển khai xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Đề án của UBND tỉnh về Phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn.

(5) Tham mưu triển khai xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

(6) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

(7) Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

(8) Rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

(9) Chuẩn bị các nội dung tham mưu để Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 6/2021.

(10) Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình.

(11) Nghiên cứu, thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của các cơ quan, đơn vị.

(12) Tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện dự án phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành.

(13) Thực hiện sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

II.2. Nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở:

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tăng cường tính chủ động trong giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ, chất lượng tham mưu và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Kinh tế ngành; Khoa giáo, Văn xã; Đấu thầu, Thẩm định & GSĐT: đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở thẩm định, kịp tiến độ trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV (dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 6/2021).

2. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; tập trung xây dựng ý tưởng quy hoạch, đề xuất các nội dung quy hoạch trong tháng 6/2021 để tổ chức hội nghị xin ý kiến Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Xin ý kiến về dự thảo và thực hiện các quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022 - 2025.

- Tham mưu triển khai xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Đề án của UBND tỉnh về Phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn.

- Rà soát điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

- Xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022.

- Xây dựng các báo cáo: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tình hình đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

3. Phòng Kinh tế ngành:

- Tham mưu triển khai xây dựng Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

- Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về “Phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp".

- Xây dựng các tiêu đánh giá hiệu quả dự án, lựa chọn các dự án đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

- Tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 24/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp cùng Phòng Tổng hợp, Phòng Văn xã, Phòng Kinh tế đối ngoại: tham mưu xây dựng quy trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công (hoàn thành trước ngày 15/6/2021).

- Tập trung tham mưu đảm bảo tiến độ triển khai thủ tục đầu tư của dự án xây dựng tuyến đường kết nối QL.12B với QL.21B đoạn từ QL.12B đoạn từ cầu Tu đến cầu Cọ, Huyện Yên Mô.

- Tham mưu báo cáo UBND tỉnh chủ trương điều chỉnh dự án Nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê.

- Rà soát, xác định điểm dừng kỹ thuật, cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư đối với 02 dự án: Đường cứu hộ, cứu nạn, chống tràn thoát lũ từ trung tâm 06 xã tiểu khu I ra đê hữu sông Đáy, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Đường vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thị xã Tam Điệp.

- Tham mưu về việc Sở Giao thông Vận tải đề nghị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường Kim Sơn - Cồn Nổi.

Tham mưu về việc gia hạn thời gian thực hiện 02 dự án: Nâng cấp tuyến đê hữu Hoàng Long, đê Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, tỉnh Ninh Bình; Nâng cao, mở rộng tuyến thoát lũ, kè chống sạt lở bờ tả hữu sông Hoàng Long, trồng tre chắn sóng đoạn từ cầu Trường Yên đến Cầu Gián.

- Tham mưu phương án giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm bảo tồn Gấu Ninh Bình

- Tham mưu về việc Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng chi nhánh xăng dầu Ninh Bình.

- Tham mưu về việc Công ty CP giống chăn nuôi Miền Bắc đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm giống lợn quốc tế Kỳ Phú tại thôn Bản Mét, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (hoàn thành trước 10/6/2021).

4. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

- Tham mưu về việc: Tập đoàn Gami tại tỉnh Ninh Bình xin đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án đầu tư; Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đề nghị cho lập dự án xây dựng Khu bến thuyền Tam Cốc tại Khu vực bến xe Đồng Gừng, huyện Hoa Lư (hoàn thành trước 10/6/2021).

- Tham mưu về việc: Công ty TNHH kinh doanh du lịch khách sạn Xuân Cường đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu nhà hàng BQ-Sea và dịch vụ tổng hợp; Công ty TNHH Thêu ren Mặt trời xanh đề nghị điều chỉnh, mở rộng dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ khách sạn.

5. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân:

- Chuẩn bị các nội dung tham mưu để Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tháng 6/2021.

- Ban hành Kế hoạch thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Kế hoạch Đầu tư.

- Tham mưu lựa chọn, đề cử Doanh nhân tham gia danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2020” (hoàn thành trước 30/7/2021).

- Thẩm định dự án đầu tư Cơ sở may xuất khẩu và chế biến gỗ gia dụng của ông Dương Xuân Hải tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

6. Phòng Kinh tế đối ngoại:

- Cấp GCNĐKĐT dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Dream Plastic Kim Sơn tại CCN Đồng Hướng của Nhà đầu tư Dream International Limited.

- Tham mưu tiếp nhận triển khai dự án do nước ngoài tài trợ: Nhóm cựu sinh viên Mỹ đề nghị cho phép triển khai dự án “Tăng cường năng lực ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ khuyết tật” tại huyện Yên Khánh (hoàn thành trước ngày 08/6/2021).

- Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (hoàn thành trước ngày 04/6/2021).

- Cung cấp thông tin về hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc năm 2022 (hoàn thành trước 10/6/2021).

7. Phòng Đăng ký kinh doanh:

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

8. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT:

- Tham mưu thực hiện quy trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh ủy quyền UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

- Hoàn thiện dự thảo thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu giao lập chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 2).

- Chủ trì, phối hợp cùng các phòng liên quan tham mưu xây dựng quy trình phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh đối với Dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án đầu tư công; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; (hoàn thành trước ngày 15/6/2021).

- Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020.

- Hoàn thiện góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng chi phí đăng ký thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu (hoàn thành trước 31/5/2021)

- Hoàn thiện báo cáo kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu năm 2020 tại UBND thành phố Tam Điệp.

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn ngân sách năm 2020 tại UBND huyện Yên Mô.

- Thẩm định chủ trương đầu tư 05 dự án PPP: Khu dân cư mới phố Thị Lân, Bàng Lân, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh; Khu dân cư mới phố 4 và phố Khu Trung, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh; Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Hân đề xuất (hồ sơ diện tích mới); Tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà phố kinh doanh và chung cư cao tầng tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình; Khu dân cư tại xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Tiếp tục việc chấm thầu đối với 03 dự án: Dự án Khu dân cư Cầu Mơ, xã Văn Phong, huyện Nho Quan; Dự án Khu nhà ở thương mại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn; Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái Đầm Cút.

9. Thanh tra Sở:

Tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện dự án phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyển các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu.

- Ban hành kết luận thanh tra công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục phía nam xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn do UBND xã Thượng Kiệm làm chủ đầu tư; Tiếp tục thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Xây dựng cầu Đồng Đắc xã Đồng Hướng thuộc dự án 03 cầu giao thông bắc qua sông Ân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình do UBND huyện Kim Sơn làm Chủ đầu tư.

10. Văn phòng Sở:

Chủ trì phối hợp với các phòng chuẩn bị các điều kiện tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021, dự kiến làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 15/6/2021.

Nghiên cứu, thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

- Nghiên cứu sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

- Thực hiện quy trình thanh lý xe ô tô theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh.

11. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp:  

- Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình.

- Triển khai các hoạt động Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

- Triển khai Kết luận số 62-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước 10/6/2021).

Trên đây là thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1