Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Thứ hai, 29/11/2021 Đã xem: 3627

Ngày 29/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 11/2021

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở; triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống covid-19.

- Có sự định hướng, chỉ đạo sát sao trong công việc của các đồng chí Lãnh đạo Sở; Cán bộ, công chức, viên chức đa số có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; Một số cán bộ đã tích cực phối hợp, hỗ trợ các phòng khác thực hiện nhiệm vụ gấp, quan trọng; Tập thể cơ quan có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động, tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể được báo cáo tại Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 của cơ quan.

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

II.1. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021

(1) Tập trung triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh và các báo cáo nội dung đề xuất xin ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Làm việc với UBND các huyện, thành phố và hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(2) Các phòng, đơn vị tập trung rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch thuộc nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; chủ động đề xuất các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2022 thuộc chức năng, nhiệm vụ.

(3) Chuẩn bị các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(4) Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo và các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, động thổ, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(5) Tập trung hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2021. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

II.2. Các nhiệm vụ công tác khác (ngoài nhiệm vụ trọng tâm ở trên)

Thư ký Ban Chỉ đạo ISO tham mưu cho Ban Chỉ đạo ISO ban hành văn bản hướng dẫn các phòng, đơn vị hoàn thiện hệ thống ISO 9001:2015 theo đề nghị của Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ. Các phòng, đơn vị rà soát, hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc nội dung quản lý của phòng.

Các phòng, đơn vị chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu:

1. Về tổng hợp quy hoạch, kế hoạch

Các phòng, đơn vị chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp);

- Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách về các nội dung trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm 2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp);

- Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành trước ngày 30/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp);

- Thẩm định hồ sơ đăng ký mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty TNHH công nghiệp Dũng Kim (đơn vị chủ trì: Phòng Văn xã).

2. Về đầu tư công, ODA, NGOs

Các phòng, đơn vị thường xuyên phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được phê duyệt; tập trung triển khai thi công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt:

- Thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và dịch vụ công nhân Khu công nghiệp Gián Khẩu (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định);

- Tham mưu phương án giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Sông Hồng, Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Phòng về việc thanh toán vốn xây dựng công trình Tiểu dự án thủy lợi Cầu Hội, tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 10/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định);

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025 (hồ sơ sau chỉnh sửa, bổ sung) (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định);

- Tham mưu về việc điều chỉnh 02 dự án đầu tư công; tham mưu về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh hợp đồng để thực hiện phần công việc điều chỉnh, bổ sung thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Cửa Bạc, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định);

- Báo cáo công tác phi chính phủ năm 2021, hoàn thành trước ngày 10/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Văn xã);

3. Công tác quản lý dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án PPP

Các phòng, đơn vị chủ động, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu trong quá trình cấp, điều chỉnh, thu hồi dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải ngân vốn thực hiện dự án.

- Rà soát, đề xuất phương án xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ đã kiểm tra năm 2018, năm 2019, hoàn thành trước ngày 31/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định);

- Tham mưu giải quyết đề nghị của tổ chức Four Paws về việc đề nghị tham gia vào dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu nuôi thả thú dữ Châu Á thuộc Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 01/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành);

- Tiếp tục thẩm định hồ sơ dự án đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư đảm bảo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. 

4. Lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Tiếp tục triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thành trước ngày 05/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, hoàn thành trước ngày 05/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hoàn thành trước ngày 05/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Tham mưu cho UBND tỉnh và đôn đốc các địa phương tiến hành việc đăng ký và tổ chức lại hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 417/UBND-VP3 ngày 27/9/2021; báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, rà soát và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc cho Tổ công tác giám sát thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình; chủ động giám sát việc thực hiện Bộ chỉ số đảm bảo chất lượng và tiến độ (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

5. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Theo dõi, đôn đốc  và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 62-KL/TU ngày 14/5/2021 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 25/12/2021 (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN).

- Xây dựng video “Ninh Bình hội nhập và phát triển” phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN).

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025 (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Triển khai các hoạt động Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 đảm bảo các nội dung và tiến độ theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh).

Thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 583/TTr-VP ngày 16/11/2021, hoàn thành trước ngày 08/12/2021 (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Tập trung triển khai thực hiện thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được duyệt; Hoàn thiện ban hành các kết luận sau thanh tra (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Tiếp tục triển khai thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án ngoài ngân sách đảm bảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2021.

7. Công tác cải cách hành chính, pháp chế, nội vụ và hành chính

- Thực hiện các báo cáo tổng kết về công tác nội vụ, công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

- Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan những tháng cuối năm (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1