Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022

Thứ sáu, 01/04/2022 Đã xem: 3130

 Ngày 01/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác quý I/2022

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở đã định hướng, chỉ đạo sát sao trong công việc, duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao; Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; Tập thể cơ quan đã đoàn kết, tích cực, chủ động, tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở.

- Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các phòng đơn vị, giữa các chuyên viên và lãnh đạo phòng còn có việc chưa thực sự thống nhất trong việc báo cáo lãnh đạo sở.

II. Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022

II.1. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

(1) Tập trung lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch: Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Hội nghị và Thông báo Kết luận số 21/TB-UBND ngày 28/3/2022, tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh, các báo cáo nội dung đề xuất; xây dựng kế hoạch cụ thể để làm việc với các đơn vị, tổng hợp hoàn thiện quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 20/4/2022), trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 4/2022 trước khi thực hiện xin ý kiến các Bộ, Ban ngành, UBND các tỉnh, thành phố có liên quan và xin ý kiến rộng rãi của nhân dân trong tỉnh (trước 01/6/2022).

Tập trung phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo từng loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(2) Đánh giá công tác thu hút đầu tư các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh (đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế ngành chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị).

(3) Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(4) Xây dựng dự thảo chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Xây dựng dự thảo Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2023 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(5) Xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đế năm 2045” trình Hội nghị thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành trước ngày 20/4/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành).

(6) Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; tập trung triển khai thực hiện Chỉ số DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2022:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh);

- Hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai đánh giá Bộ chỉ số DDCI năm 2022 và tập trung triển kế hoạch sau khi được ban hành đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN).

- Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở trong bộ chỉ số DDCI tỉnh Ninh Bình năm 2022; tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

(7) Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, Quyết định thành lập tổ giúp việc cho Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Xúc tiến đầu tư (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

(8) Tiếp tục rà soát, tổng hợp báo cáo về việc cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư, xác định điểm dừng kỹ thuật, dừng triển khai thực hiện để quyết toán đối với các dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư có thời gian thực hiện kéo dài, không đảm bảo khả năng cân đối vốn để hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

(9) Chuẩn bị các nội dung làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XI về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và các chuyên đề lồng ghép của tỉnh Ninh Bình (đơn vị thực hiện: Phòng Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các phòng Thẩm định, Kinh tế ngành, Văn xã, Văn phòng).

 (10) Hoàn thành báo cáo và có các giải pháp xử lý đối với các dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ, kéo dài (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

II.2. Các nhiệm vụ công tác khác (ngoài nhiệm vụ trọng tâm ở trên)

Các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên quán triệt công chức, viên chức và người lao động chấp ngành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng tính chủ động, năng động và chất lượng tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khi xử lý các nhiệm vụ phức tạp phải báo cáo Giám đốc Sở trước khi triển khai thực hiện. Chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu:

1. Về tổng hợp quy hoạch, kế hoạch

- Các thành viên Ban quản lý dự án Quy hoạch tỉnh, các phòng, đơn vị phối chặt chẽ với đơn vị tư vấn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tham gia các buổi làm việc với các đơn vị, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh.

- Các phòng, đơn vị chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội hàng tháng và 6 tháng năm 2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

2. Về đầu tư công, ODA, NGOs

- Các phòng, đơn vị thường xuyên phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tập trung triển khai thi công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt. Chủ động tổng hợp, thẩm định dự án đầu tư công theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2019.

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

- Tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

- Tham mưu báo cáo UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Xây dựng Trung tâm chỉ huy huy động nhân lực, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và cứu hộ cứu nạn Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

- Đôn đốc các chủ đầu tư lập, trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khởi công mới năm 2022 để làm cơ sở thẩm định, đảm bảo tiến độ trình Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

- Tham mưu về việc đầu tư xây dựng mới Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 18/4/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Văn xã).

3. Công tác quản lý dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án PPP

- Các phòng, đơn vị chủ động, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu trong quá trình cấp, điều chỉnh, thu hồi dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải ngân vốn thực hiện dự án.

- Thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo quy định tại Luật đầu tư năm 2020. Thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu "tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư", hoàn thành trước ngày 11/4/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành).

- Rà soát, kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 53/UBND-VP3 ngày 21/02/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành).

- Giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4,HĐND tỉnh khóa XV theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11/UBND-VP2 ngày 28/01/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành).

- Xây dựng dự thảo báo cáo tình hình hợp tác với Nhật Bản; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế quan hệ của tỉnh với các đối tác Nhật Bản, tham mưu việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; hoàn thành trước ngày 11/4/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Văn xã).

4. Lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

- Tiếp tục triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đối số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đối số, phát triển kinh tế số theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 07/UBND-PVHCC ngày 09/02/2022, đảm bảo yêu cầu (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

5. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Tiếp tục triển khai các hoạt động Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Xây dựng dự thảo sách kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021 (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai xây dựng tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc (đơn vị chủ trì: Phòng Văn xã).

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2022 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. (đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn).

- Rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2022, đảm bảo không chồng chéo trong việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kế hoạch kiểm toán năm 2022 (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Tăng cường tuyên truyền các quy định tại Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn).

7. Công tác cải cách hành chính, pháp chế, nội vụ và hành chính

- Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

- Nâng cấp trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

- Tổng hợp, xây dựng dự toán nguồn kinh phí của các ngành thực hiện Kết luận số 92-KL/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 28/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (đơn vị thực hiện: Phòng Văn xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở).

- Tổng hợp báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua tham mưu tổng hợp. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

 Trên đây là thông báo kết luận hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện./

 

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1