Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2022

Thứ ba, 08/02/2022 Đã xem: 2781

Ngày 07/02/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2022; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 01/2022

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19.

- Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Sở. Trong tháng 01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tiếp nhận 964 văn bản đến và tham mưu ban hành 252 văn bản đi, trong đó thực hiện 98 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (có 14 nhiệm vụ đột xuất phát sinh có hạn xử lý trong 04 ngày trở xuống).

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022

II.1. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022

(1) Tập trung triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch: Tổ chức Hội nghị báo cáo quy hoạch tỉnh, hoàn thiện quy hoạch để tổ chức lấy ý kiến theo quy định (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

(2) Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo và các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, động thổ, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, cụ thể:

+ Phối hợp với Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo tổng hợp đánh giá 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển của tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 15/02/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

+ Thành lập Tổ thẩm định nội dung tham luận; tổng hợp, biên tập, tuyển chọn tham luận của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các chuyên gia, nhà nghiên cứu phục vụ Hội thảo khoa học “Ninh Bình - 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển”, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

+ Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Bình xây dựng video tư liệu đánh giá 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 20/02/2020 (đơn vị chủ trì phối hợp: Phòng Tổng hợp).

+ Phòng Tổng hợp phối hợp với Văn phòng lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo khoa học, xây dựng kỷ yếu,..., gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

(3) Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đến ngày 31/01/2022 (đơn vị chủ trì phối hợp: Phòng Tổng hợp).

(4) Đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các huyện thành phố đề xuất nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chuyển sang năm 2022 (đơn vị chủ trì phối hợp: Phòng Tổng hợp).

(5) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 09/TB-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị báo cáo rà soát dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

II.2 Các nhiệm vụ công tác khác (ngoài nhiệm vụ trọng tâm ở trên)

Đề nghị công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở gương mẫu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trương ương và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; hạn chế di chuyển và tập trung đông người khi không thật sự cần thiết.

Các phòng, đơn vị quán triệt công chức, viên chức tập trung vào công việc; khi xử lý các nhiệm vụ phức tạp phải báo cáo Giám đốc trước khi triển khai thực hiện. Chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu:

1. Về tổng hợp quy hoạch, kế hoạch

Các phòng, đơn vị chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Báo cáo UBND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 3 năm 2022. Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Tổng hợp).

2. Về đầu tư công, ODA, NGOs

Các phòng, đơn vị thường xuyên phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tập trung triển khai thi công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị và báo cáo UBND tỉnh về quy trình, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư công và chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10/UBND-VP4 ngày 10/01/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

- Tham mưu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu 50ha mở rộng KCN Gián Khẩu, hoàn thành trước ngày 05/3/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

3. Công tác quản lý dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án PPP

Các phòng, đơn vị chủ động, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu trong quá trình cấp, điều chỉnh, thu hồi dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải ngân vốn thực hiện dự án.

- Thẩm định, tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan về đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 03 dự án đầu tư có sử dụng đất đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

- Thẩm định các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo quy định của Luật đầu tư năm 2020.

- Tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11/UBND-VP2 ngày 28/01/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế ngành).

4. Lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Tiếp tục triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Bình Minh, hoàn thành trước ngày 15/02/2022. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng nội dung, ban hành chương trình, Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

- Thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (đơn vị chủ trì: Phòng Đăng ký kinh doanh).

5. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025 (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

- Triển khai các hoạt động Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022, theo Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh (đơn vị chủ trì: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và HTPTDN).

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

- Đánh giá việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 07/UBND-VP10 ngày 21/01/2022, hoàn thành trước ngày 08/02/2022 (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 37/UBND-VP7 ngày 19/01/2022, hoàn thành trước ngày 07/2/2022 (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Hoàn thiện dự thảo và ban hành Kết luận Thanh tra tổng thể công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công tại huyện Gia Viễn giai đoạn 2018-2020 (đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở).

- Tổng hợp, báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021, hoàn thành trước ngày 20/02/2022 (đơn vị chủ trì: Phòng Thẩm định).

7. Công tác cải cách hành chính, pháp chế, nội vụ và hành chính

- Điều chỉnh kế hoạch thực hiện và xây dựng dự toán chi tiết, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện hoàn thành khối lượng, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra của năm 2022 về việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020-2025  theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

- Kiểm tra, rà soát số liệu tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh Ninh Bình, hoàn thành trước ngày 20/02/2022 (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

- Thống kê số liệu cải cách hành chính định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng (đơn vị chủ trì: Văn phòng).

 Trên đây là thông báo kết luận hội nghị giao ban lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1