Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

Thứ tư, 01/09/2021 Đã xem: 2614

Ngày 01/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Trưởng phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư & HTPTDN; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, tập thể Lãnh đạo Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở phát huy dân chủ, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong tháng 8/2021 (từ ngày 28/7/2021 đến ngày 27/8/2021), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tiếp nhận 1.684 văn bản đến và tham mưu ban hành 370 văn bản đi, trong đó thực hiện 90 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (Kết quả cụ thể tại báo tháng 8/2021).  

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

II.1. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

(1) Tập trung triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

(2) Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch được duyệt;

(3) Tăng cường phối hợp giữa các phòng, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thông báo kết luận công tác kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh báo cáo phương án xử lý sau kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo tiến độ;

(4) Báo cáo nợ xây dựng cơ bản và phương án xử lý nợ xây dựng cơ bản của toàn tỉnh đảm bảo chất lượng tham mưu, giải trình, tiến độ xử lý công việc theo yêu cầu;

(5) Rà soát, để xuất giải pháp xử lý, xác định điểm dừng kỹ thuật, xây dựng phương án cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư  xử lý đối với các dự án đầu tư công;

(6) Hoàn thiện các nội dung, thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các Nghị quyết: Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025; Điều chuyển vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 2); Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

(7) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo các Nghị quyết của Tỉnh ủy: Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phát triển đô thị văn minh hiện đại; Tập trung xây dựng Đề án của UBND tỉnh về phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn;

(8) Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại cơ quan. Không hoang mang nhưng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường công tác tuyên truyền cùng chung sức đồng lòng phòng, chống dịch.

II.2 Các nhiệm vụ công tác khác (ngoài nhiệm vụ trọng tâm ở trên)

Các phòng, đơn vị chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu:

1. Về tổng hợp quy hoạch, kế hoạch

Các phòng, đơn vị chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Xây dựng dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý.

2. Về đầu tư công, ODA, NGOs

Các phòng, đơn vị thường xuyên trao đổi phối hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án đã được phê duyệt; tập trung triển khai thi công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư sớm hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt:

- Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án các dự án còn lại được bố trí vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

- Tham mưu phương án phân bổ vốn đầu tư công còn lại chưa phân bổ cho các dự án đã đủ kiện.

- Tham mưu thành lập các tổ công tác giải quyết điểm nghẽn về đầu tư công;

- Tiếp tục tham mưu điều chỉnh bổ sung một số dự án đầu tư công.

3. Công tác quản lý dự án ngoài ngân sách, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án PPP

Các phòng, đơn vị chủ động, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu trong quá trình cấp, điều chỉnh, thu hồi dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư giải ngân vốn thực hiện dự án:

Xây dựng quy trình liên quan đến thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của cấp huyện và thủ tục về giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

4. Lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

Tiếp tục triển khai thực hiện, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ kinh doanh và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiên tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, rà soát và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp; cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

5. Lĩnh vực xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Kết luận số 62-KL/TU ngày 14/5/2021 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tiếp tục triển khai các hoạt động Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021.

Thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Thường xuyên theo dõi, thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo, điều chỉnh các cuộc thanh tra, kiểm tra cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tập trung triển khai thực hiện thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được duyệt; Hoàn thiện ban hành các kết luận sau thanh tra.

7. Công tác cải cách hành chính, pháp chế, nội vụ và hành chính

Tập trung hoàn thành công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định.

Tổ chức thực hiện khắc phục những vi phạm, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước theo Kết luận số 10/KL-BCA-A03 ngày 19/7/2021 của Bộ Công an.

Tham mưu cử công chức, viên chức chính thức và dự phòng ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

8. Công tác khác

Thực hiện việc thanh lý xe 02 ô tô đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu báo cáo Lãnh đạo sở đảm bảo các điều kiện làm việc trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

 
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1