Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị giao ban đánh giá công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021

Thứ sáu, 02/04/2021 Đã xem: 1197

Ngày 02/4/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác quý I/2021

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở.

Tập thể cơ quan đã đoàn kết, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cơ bản đảm bảo nội dung và thời gian báo cáo.

II. Dự kiến chương trình công tác quý II/2021

Các phòng, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế; tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và báo cáo UBND tỉnh cách thức tổ chức, triển khai thực hiện dự án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và dự thảo Đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn.

Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Xây dựng: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp xử lý dự án Đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài, khó có khả năng hoàn thành giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Dự thảo khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022.

Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết của UBND tỉnh và tham mưu việc sơ kết Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 28/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương lập, gửi báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để làm cơ sở thẩm định, kịp tiến độ trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND và đề xuất nội dung xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

Tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Ninh Bình về việc triển khai dự án Trường nghiệp vụ Công an tỉnh và dự án Công viên văn hóa Tràng An.

Chuẩn bị tài liệu, số liệu để làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực XI về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Ninh Bình.

2. Công tác xúc tiến, thu hút và quản lý đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách

Hoàn thiện xây dựng định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2015.

Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2021.

3. Công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể

Triển khai thực hiện đề án “Lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án chậm tiến độ, dự án hoàn thành trong năm 2021.

Kiểm tra hoạt động đấu thầu tại UBND huyện Yên Mô, Ban quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giám sát dự án vốn ngoài ngân sách năm 2021.

Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

5. Công tác cải cách hành chính, nội vụ và hành chính

Rà soát thủ tục hành chính phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Tổ chức thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngay khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Duy trì thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác quý II; Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ chương trình công tác để tổ chức thực hiện./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1