Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Thứ tư, 29/09/2021 Đã xem: 2732

Ngày 29/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí Lãnh đạo phòng và đơn vị trực thuộc; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2021

Các đồng chí Lãnh đạo Sở đã định hướng, chỉ đạo sát sao trong công việc, duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ kịp thời triển khai các nhiệm vụ được giao; Công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc; đa số cán bộ rất tích cực phối hợp, hỗ trợ các phòng khác thực hiện nhiệm vụ gấp, quan trọng; Tập thể cơ quan đã đoàn kết, tích cực, chủ động, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc tương đối lớn, nhiều nhiệm vụ đột xuất có thời gian xử lý gấp. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận và xử lý 11.002 văn bản đến (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2020), ban hành 2.950 văn bản đi (giảm 2,48% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó đã hoàn thành 384 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

Các phòng, đơn vị chủ động rà soát, tập trung triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời đề xuất báo cáo những công việc cần sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo; đảm bảo chất lượng tham mưu công việc cho Lãnh đạo sở đáp ứng thời gian, tiến độ theo yêu cầu, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp).

2. Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp; hoàn thành trước ngày 30/10/2021).

3. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị văn minh, hiện đại” (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Kinh tế ngành).

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực cơ quan phụ trách; chủ động thực hiện, theo dõi, tổng hợp các báo cáo định kỳ đảm bảo chất lượng và thời gian theo yêu cầu. (Các phòng được giao chủ trì chủ động thực hiện và xây dựng báo cáo). 

5. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương. Rà soát, hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Giao chỉ tiêu hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư. Rà soát số liệu nợ xây dựng cơ bản; Tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Tổng hợp).

6. Rà soát, đề xuất giải pháp xử lý, xác định điểm dừng kỹ thuật, xây dựng phương án cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư  xử lý đối với các dự án đầu tư công theo Kế hoạch 110/KH-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng tham mưu, tiến độ xử lý công việc theo yêu cầu; đối với những dự án phức tạp xây dựng chuyên đề báo cáo UBND tỉnh (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Thẩm định).

7. Chủ động thực hiện, tổng hợp báo cáo việc triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch được duyệt (Phòng, đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư & Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp).

8. Hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (Phòng chủ trì thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh).

9. Tăng cường phối hợp giữa các phòng, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thông báo kết luận công tác kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh báo cáo phương án xử lý sau kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo tiến độ (Phòng chủ trì thực hiện: Thanh tra)

10. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; trong công tác phòng, chống dịch tại cơ quan đảm bảo tập trung, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường công tác tuyên truyền cùng chung sức đồng lòng phòng, chống dịch (Văn phòng chủ trì tham mưu triển khai, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện trong cơ quan).

 11. Tổ chức tổng kết công tác năm, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động; bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 (Phòng chủ trì thực hiện: Văn phòng).

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

 
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1