Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 15/04/2024

Thông báo kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ sáu, 02/07/2021 Đã xem: 1664

Ngày 02/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; đồng chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo và phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở kết luận hội nghị như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

 

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương của Sở. Tập thể cơ quan đã đoàn kết, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cơ bản đảm bảo nội dung và thời gian báo cáo. Trong 6 tháng đầu năm Sở đã tiếp nhận và xử lý 6.682 văn bản đến (tăng 17,89% so với cùng kỳ năm 2020), ban hành 1.862 văn bản đi (tăng 1,75% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó đã tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng như: lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các dự thảo: Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, phân cấp quản lý dự án đầu tư công,... Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; do đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đạt được kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,18% (cao hơn 3,33 điểm % so với cùng kỳ năm trước).

II. Dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021

Căn cứ chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

2. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết về “Phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp".

3. Tham mưu triển khai xây dựng 02 dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh: Nghị quyết về Phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn; Nghị quyết Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

4. Tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chỉ thị của UBND tỉnh,  Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết,… thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở ngay khi được ban hành. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/BCSĐ ngày 24/5/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/BCSĐ ngày 24/5/2021 của BCSĐ UBND tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và những năm tiếp theo.

5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Xây dựng dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022; Giao chỉ tiêu hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022.

6. Xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình (hoàn thành trước ngày 15/8/2021). Tham mưu phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/10/2021).

7. Thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh.

8. Triển khai kế hoạch của đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đảm bảo tiến độ yêu cầu.

9. Tham mưu triển khai việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) tỉnh Ninh Bình ngay khi Bộ chỉ số được UBND tỉnh phê duyệt.

10. Tham mưu bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012; Quyết định số  14/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4, Điều 2, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư công bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 11. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh hoặc các hình thức xúc tiến đầu tư, tham vấn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

12. Tổng hợp, hoàn thiện định hướng và danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

13. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.

14. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách và nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (theo Thông báo số 41/TB-BKHĐT ngày 23/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

15. Tham mưu xử lý các dự án do chủ đầu tư đề xuất cắt, giảm, điều chỉnh hoặc kết thúc dự án đối với các dự án đầu tư công kéo dài, hết thời gian thực hiện, khó có khả năng hoàn thành.

16. Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp, giám sát đánh giá dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

17. Sửa đổi quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Sở.

18. Tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức, bình xét thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác năm 2021 theo đúng quy định.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1