Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/06/2024

Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ năm, 16/12/2021 Đã xem: 1196
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về các cơ chế chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

2. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo chất lượng và tiến độ; nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

3. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh các cơ chế, chính sách điều hành phát triển kinh tế xã hội; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế những tháng cuối năm 2021, năm 2022 và các năm tiếp theo; đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

4. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác đầu tư công. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện công tác phân bổ, giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công theo đúng quy định; Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư và giải ngân kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

5. Tăng cường quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án của nhà đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư; Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các nhà đầu tư, đảm bảo dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, đúng chủ trương đầu tư và phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

6. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt theo định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình (DDCI), qua đó tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến trình phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, sử dụng nhiều lao động.

7. Thực hiện tốt nghiệp vụ về đăng ký và quản lý doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực giúp việc của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của  công chức, viên chức thuộc Sở; phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với bảo đảm an toàn và an ninh mạng; Tăng cường tuyên truyền nâng cao tỷ lệ nộp hồ trực tuyến.

9. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, về đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu quốc gia; thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm về công tác đấu thầu, về đầu tư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư dự án. Đối với dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách: tập trung vào các dự án có sử dụng nhiều đất, các dự án đầu tư khai thác khoáng sản, các dự án chậm tiến độ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trách nhiệm thi hành công vụ và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.

10. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh phát động; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022): Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội thảo và các nhiệm vụ được phân công chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công, động thổ, gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình,…

11. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng giai đoạn của dịch bệnh.

12. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; giữa các Sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Chủ động chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ trong xử lý công việc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan../.

Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1