Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

V/v đăng ký thông tin sử dụng thư viện pháp luật.

Thứ sáu, 18/07/2014 Đã xem: 5877
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    1199/KHĐT-VP
V/v đăng ký thông tin sử dụng thư viện pháp luật.
Ninh Bình, ngày 17  tháng  7  năm  2014
 
 
       Kính gửi:  Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc Sở
 
 
          Để tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức và lao động của cơ quan có thêm tài liệu học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ đăng ký tài khoản sử dụng website Thư viện pháp luật dùng chung cho cơ quan (Địa chỉ truy cập Thư viện pháp luật: www.thuvienphapluat.vn).
Đề nghị các phòng cung cấp các thông tin sau về Văn phòng Sở qua Hộp thư điện tử  skhdtnb.vanphong@gmail.com trước ngày 22/7/2014:
1. Đăng ký các lĩnh vực quan tâm theo Danh sách kèm theo để cập nhật Thông báo các văn bản mới ban hành (Danh sách các lĩnh vực văn bản Thư viện pháp luật cung cấp được đăng tải trên website của cơ quan tại mục Văn bản - Tài liệu).
2. Mỗi phòng cung cấp 01 Gmail dùng chung cho cả phòng để nhận Thông báo các văn bản mới ban hành theo các lĩnh vực phòng quan tâm.
Giao Văn phòng Sở tổng hợp thông tin, đăng ký với nhà Cung cấp dịch vụ và triển khai thực hiện./.
         
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 
Phạm Ngọc Thịnh
 
 

 
DANH SÁCH
Các lĩnh vực văn bản thư viện pháp luật cung cấp
(kèm theo văn bản số: 1199/KHĐT-VP ngày 17/7/2014 của  Sở Kế hoạch và Đầu tư)
 
Bảo hiểm Lĩnh vực khác
--Nông-Lâm-Ngư nghiệp
--Thuỷ lợi
--Phòng cháy chữa cháy
Thủ tục Tố tụng
Bất động sản
--Đất đai
Thuế-Phí-Lệ Phí
--Giá hàng hoá thiết yếu
Bộ máy hành chính Thương mại
Chứng khoán Quyền dân sự Tiền tệ - Ngân hàng
--Vàng
Công nghệ thông tin Sở hữu trí tuệ
Đầu tư Tài chính nhà nước Trách nhiệm hình sự
Dịch vụ pháp lý Tài nguyên - Môi trường
--Tài nguyên
--Môi trường
Văn hóa - Xã hội
Doanh nghiệp Vi phạm hành chính
Giáo dục Xây dựng - Đô thị
Giao thông - Vận tải Thể thao - Y tế
--Thể thao
--Y tế
Xuất nhập khẩu
--Xuất nhập khẩu hàng hóa
--Xuất nhập cảnh
Kế toán - Kiểm toán
Lao động - Tiền lương
--An toàn lao động
   
 
 
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1