Trang thông tin điện tử

Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 06/12/2023

Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

Thứ bảy, 06/09/2014 Đã xem: 6471
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
 
 
   
 Số:  137  /GM - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
      Ninh Bình, ngày 04 tháng 9  năm 2014
 
 GIẤY MỜI
 
UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí dự Hội nghị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý và xử lý nợ xây dựng cơ bản các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.
:1. Thành phần mời:
a) Cấp tỉnh mời: Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, các ban đảng, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng phòng kế hoạch (do các đơn vị triệu tập); lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Phát triển tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.
b) Cấp huyện mời: Bí thư các Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chánh văn phòng UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (do UBND huyện, thị xã,  thành phố triệu tập).
2. Thời gian tổ chức: 01 ngày,  từ 7 giờ 30” ngày 08 tháng 9 năm 2014 (thứ Hai).
3. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh.
(Tài liệu Hội nghị gửi đến hòm thư công vụ của các đơn vị, đề nghị các đơn vị lấy tài liệu và nghiên cứu; gửi danh sách các đại biểu tham dự hội nghị và đăng ký phát biểu về hòm thư: vpubnd@ninhbinh.gov.vn trước ngày 07/9/2014; Điện thoại liên hệ: 0303 871059; 874962)
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung và phục vụ Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các VP; Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP1 chuẩn bị phòng họp;
- Lưu:VT, VP2.              
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
Vũ Công Hoan

Tài liệu Hội nghị (file 1)
Tài liệu Hội nghị (file 2)


Kế hoạch 56/KH-UBND (part 1)
Kế hoạch 56/KH-UBND (part 2)

(Chú ý: Quý vị down Kế hoạch 56/KH-UBND phải down cả: part 1 và part 2 sau đó giải nén)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình
 
Văn bản mới
Xem thêm
Liên kết Website
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát ý kiến

Theo bạn, Môi trường đầu tư của Ninh Bình như thế nào?

anh 5
ảnh 4
ảnh 3
ảnh 2
Ảnh 1